Thursday, 08/09/07 - elca
The Rev. Said Ailabouni presides at Thursday's worship service.

The Rev. Said Ailabouni presides at Thursday's worship service.